Decentralized Finance (DeFi) ระบบการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ของโลก

Decentralized Finance (DeFi) ระบบการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ของโลก เราได้ยินคำว่าสกุลเงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency มาเกินกว่าสิบปีแล้ว และเจ้าสกุลเงินดิจิทัลนี่เองที่ทำให้เราสามารถโอนเงินและมูลค่าผ่านดิจิทัลได้แบบไม่ต้องมีตัวกลาง เรียกได้ว่าโอนเงินจากไทยไปอเมริกาได้ในไม่กี่ชั่วโมง แบบไม่ต้องไปธนาคารเลย แต่อุปสรรคที่ทำให้สกุลเงินดิจิทัลไม่สามารถมาแทนเงินปกติในชีวิตประจำวันได้ในปัจจุบัน ก็คือ